อาจารย์และบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ   ฉัตรทอง

หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :   ผศ.จารุวรรณ  ฉัตรทอง
(Asst.Prof. JARUWAN CHUTTHONG)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท  (Master's Degree)
 
:  วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
:  M.Sc.(Microbiology), Kasetsart University, 1994
ปริญญาตรี  (Bachelor's Degree)
 
:  วท.บ.(ชีววิทยา),  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร, 2528
:  B.Sc.(Biology), Srinakharinwirot University, 1985
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
           
เว็บไซต์ :  http://www.teacher.ssru.ac.th/jaruwan_ch
 
 

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ดร.วัฒนา  พันธุ์พืช

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :   ดร.วัฒนา              พันธุ์พืช
(Dr.Wattana   Panphut)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
:  Ph.D.(Biology Technology), Mahidol University, 2011
ปริญญาโท (Master's Degree)
:  วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
:  M.sc.(Micro biology), Mahidol University, 2001
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  วท.บ.(จุลชีววิทยา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, 2539
:  B.sc.(Micro biology), Technology Thonburi, 1996
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
                                                                  
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/wattana_panphut

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ดร.นฤมล  บุญมั่น

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :   ดร.นฤมล              บุญมั่น
(Dr.Narumon  Boonman)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:  ปร.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
:  Ph.D.(Micro biology), Mahidol University, 2012 
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วท.บ. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
: M.sc.(Micro biology), Mahidol University, 2007
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
: B.sc.(biology), Mahidol University, 2002
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
                                                                  
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/narumon_bo
 

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ธนขวัญ   บุษบัน

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :   ธนขวัญ  บุษบัน
(Tanakwun   Budsabun)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
:  วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
:  Ms. Tndustrial Microbiology, Chulalongkorn University, 1996
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้, 2535

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
                                                                  
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/tanakwun_budsabun

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์กานต์ชนา  สิทธิ์เหล่าถาวร

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :   กานต์ชนา  สิทธิ์เหล่าถาวร
(KANCHANA  SITLAOTHAWORN)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
 
:  วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
:  M.Sc. (Industrail Micro biolog), Chulalongkorn University, 2009
ปริญญาตรี  (Bachelor's Degree)
 
:  วท.บ. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
:  B.S.(Micro biology), Chulalongkorn University, 2006
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
                                                                  
เว็บไซต์ :  http://www.teacher.ssru.ac.th/kanchana_si

No Data

04. 2018