สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

          เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจประเมินจากบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย รศ. ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร (ประธาน)

ผศ. ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หัตรา) (กรรมการคนที่ 2)

ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (กรรมการคนที่ 3) และนายอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ) โดยสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินฯ

ในช่วงเช้า และสาขาวิชาชีววิทยา เข้ารับการตรวจประเมินฯ ในช่วงบ่าย ซึ่งการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี

คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

รายละเอียด
04. 2018