เกี่ยวกับสาขาวิชา

            หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลวิทยาอุตสาหกรรม เป็นสาขาที่ศึกาาเกี่ยวกับจุลินทร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พันธุสาสตร์ของจุลทรีย์ PCR เทคโนโลยีการโคลนนิ่งจุลทรีย์ที่มีความสำคัญทางการแพทย์ อุตสหากรรมเทคโนโลยีการหมัก และการบำบัดมลพิษในสิ่งแวดล้อมการจัดการคุณภาพ GMP และ HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรม

            บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมสมารถทำงานในภาครัฐ และเอกชนตลอดจนหน่ายงานอิสระ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาโรงงานอุตสหกรรมเครื่องสำอางค์ เป็นต้น
04. 2018